رشت-هویت گیلان:حسب دستور وقت رئیس جمهور شهید و موافقت سازمان برنامه وبودجه بابت پذیرش بارمالی ، دومین گروه از راهنمایان گردشگری استان ، همزمان با هفته تامین اجتماعی ، با برخورداری از معافیت سهم دولت به جرگه بیمه شدگان تامین اجتماعی گیلان می پیوندند.

به گزارش هویت گیلان به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، به دنبال دستور وقت رئیس جمهور شهید و موافقت سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تقبل بار مالی ناشی از سهم ۲۰ درصدی حق بیمه مربوطه ، حدود ۲۰۰۰ نفر از راهنمایان گردشگری تایید شده از سوی وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی با برخورداری از معافیت بیمه ای در قالب سهم دولت ، به جرگه بیمه شدگان تامین اجتماعی می پیوندند . 

بر اساس این گزارش ۸۷ نفر از فهرست اعلامی را مشمولین استان گیلان تشکیل میدهند که پس از اخذ و ارائه معرفی نامه از سوی جامعه انجمن های حرفه ای راهنمایان گردشگری به عنوان مرجع واحد این قشر در سطح کشور ، فرایند پوشش بیمه ای آنها در شعب استان اجرایی خواهد شد . 

شایان ذکر است انجام معاینات پزشکی و الزامات قانونی همچون سایر بیمه شدگان و عدم داشتن پوشش بیمه ای از طریق سایر صندوقها و … از شرایط اولیه این گروه به منظور بهره مندی از این امتیاز است . 

خاطر نشان میسازد با پیوستن این گروه به زمره راهنمایان گردشگری بیمه شده در استان گیلان ، تعداد افراد بیمه شده این قشر به حدود ۲۰۰ نفر خواهد رسید .