رشت-هویت گیلان:با هدف آگاهی بخشی به مخاطبان و رعایت حقوق شهروندی ، مفاد ماده 62 قانون تامین اجتماعی در خصوص شرایط ، میزان پرداختی و شمولیت غرامت دستمزد ایام بیماری برای بیمه شدگان تشریح گردید .

به گزارش پایگاه خبری هویت گیلان نقل از روابط عمومی اداره کل تامین اجتماعی استان گیلان ، در سال ۱۳۹۹ تعداد ۱۸۷۸۵ سند پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری توسط شعب تامین اجتماعی گیلان صادر و پرداخت شده که بیانگر قرارداشتن این تعهد در صدر خدمات کوتاه مدت سازمان می باشد .

 

مطابق ماده ۶۲ قانون تامین اجتماعی غرامت دستمزد از اولین روزی که بیمه شده بر اثر حادثه یا بیماری حرفه ای به موجب تشخیص قادر به کار نباشد پرداخت خواهد شد .

 

در صورتی که بیمار بستری نشده و سرپایی درمان گردد غرامت دستمزد از روز چهارم پرداخت خواهد شد و این تعهد تا زمانی که بیمه شده به تشخیص مراجع درمانی سازمان قادر به کار نبوده و به موجب قانون از کارافتاده نیز شناخته نشده باشد این غرامت ادامه خواهد یافت .

 

غرامت دستمزد بیمه ای که دارای همسر و یا فرزند یا پدر و مادر تحت تکفل باشد به میزان سه چهارم آخرین مزد یا حقوق او پرداخت می گردد و برای افراد مجرد که تحت تکفل ندارند معادل دو سوم آخرین مزد یا حقوق روزانه او است مگر اینکه بیمه شده به هزینه سازمان بستری شود که دراین صورت معادل یک دوم آخرین مزد یا حقوق روزانه را دریافت مینماید .