رشت-هویت گیلان:محمد تقی مهدیزاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان با دریافت حکمی از سوی علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، به مدت دوسال بعنوان رئیس شورای هماهنگی مدیران وزارت نیرو در استان گیلان منصوب شد.

در قسمتی از این حکم آمده است : 

انتظار می رود در راستای هم افزائی و تشریک مساعی و تحقق کامل اهداف و وظایف مندرج در نظامنامه هماهنگی مدیران استانی وزارت نیرو در پیشبرد برنامه های ابلاغی با همکاری سایر اعضای شورا و دبیرخانه مرکزی شورای هماهنگی مدیران استانی با رعایت اصول عدالت محوری ،روحیه انقلابی و جهادی ،مردم داری و فساد ستیزی در انجام وظایف محوله و جهت تحقق شعار دولت مردمی،ایران قوی اهتمام ویژه ای بعمل آورید.

روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان گیلان